วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ระดับประถม สถานที่ตรัสรู้

พระพุทธเมตตา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

                พระมหาบุรุษได้ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา เป็นเวลา ๖ ปี จนได้ค้นพบหนทางตรัสรู้และทรงบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาสั่งสอนเวไนยสัตว์ให้ได้ดื่มอมตธรรม บุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่พระองค์รู้เห็นเองแล้ว มีศรัทธาออกบวช และปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์  ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานได้ตรัสไว้ถึงสถานที่ ๔ ตำบลที่ชาวพุทธควรจะได้สักการะบูชา  เรียกว่าพุทธสังเวชนียสถาน ๔ ได้แก่สถานที่ประสูติ  สถานที่ตรัสรู้  สถานที่แสดงธรรม  และสถานที่ทรงดับขันธปรินิพพาน พุทธบริษัททั้งหลายจึงเชื่อว่าถ้ามีโอกาสจักตัองไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานให้ได้สักครั้งหนึ่ง  โดยเฉพาะต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้ถ้าใครได้ไปกราบอธิษฐานของพรแล้วสัมฤทธิ์ผล  จึงมีการเดินทางเป็นคณะทัวร์ หรื่อเป้นการส่วนตัวบ้าง เพื่อไปกราบนมัสการให้ตนเองประสบความสำเร็จสมปรารถนาดังที่พระพุทธองค์ทรงตั้งปณิธานอันแน่วแน่แล้วได้ทรงตรัสรู้

ป้ายชื่อสระมุจจลินท์ที่ทรงเสวยวิมุติสุข

 
ภายในสระมุจลินท์

สถานที่ปฏิบัติบูชาของพระธิเบต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น